English

Ejband

John Mahon Czech FanPageDavey johnstone czech FanPageGuy Babylon Czech fanPage

NEWS

Počítadlo

TOPlist

Facebook

Talismany

Pro plnou velikost klikni

Awards

From Heleca

Zajímavosti

Nativní horoskop

by Sazička1122

Zákaz šíření, upravování či zveřejňování tohoto horoskopu bez vědomí vedení totoho fanklubu! Porušení je porušením autorských práv!

***

Obsazenost astrologických domů a v ní zastoupené planety,

přibližují zrozencovy dispozice pro životní pouť,

nejdůležitější jsou domy rohové – l. protilehlý 7, 4 a protilehlý 10.

 

Nejdůležitějším bodem při výkladu horoskopu, je jeho vládnoucí planeta,

tou je v tomto rozboru Venuše – příznivě aspektovaná (ozářená), předává zrozenci velké hudební nadání a je jen na něm samotném, jak toto nadání využije.

Bobova něžná povaha, je silně touží po lásce a to takovou měrou, že láska má

pro něj cenu život.

Má velice vřelý vztah k dětem a kromě toho miluje i veškeré domácí zvířectvo,  radovánky a zábavy, nápady má zajímavé a umělecky hodnotné. Tyto vlastnosti uplatňuje při vybavování svého domova.

Zlato a drahokamy jen zvyšují půvab a obohacují jeho život – tento vkus vyjadřuje přepych. Pro svou přívětivost je ve svém okolí oblíbený. Ale jako každý jedinec,

má i tento své zápory v povaze a tím je silný odpor ke špinavé práci.

 

Venuše svým postavením v X.dóme ve znamení Blíženců ovlivňuje kariéru -

je to jedno z nejlepších postavení, propůjčené hudební nadání avizuje všeobecný životní úspěch. 

Venuše svým postavení nejen, že propůjčuje hudební nadání, ale značně podporuje  jeho oblíbenost, zvlášť u druhého pohlaví a tak prostřednictvím manželství dosahuje sociálního vzestupu. Dokáže se vyhýbat těžkostem, které přináší život, naopak si vychutnává všechny životní radosti, které mu žití nabízí.

Po celý život má přiměřený dostatek peněz, takže tyto podmínky v něm podporují životní optimismus.

***

Dalším zástupcem je planeta Merkur (rozum) – má též příznivé ozáření

a to ukazuje na přizpůsobivost a nápaditost, ty pak uschopňují zrozence

a tak se potýká úspěšně se všemi nahodilostmi života. Se zdarem

se může věnovat i studiu okultních věd. Toto postavení na nebeské klenbě propůjčuje jasné chápání, dobrou paměť a snadnou přizpůsobivost a jen zřídka provede něco, co by mohlo poškodit jeho pověst.

 

Protilehlý IV.dóm – rodinné zázemí v dětství - už tak idylické není, ukazuje

na brzkého opouštění „rodného hnízda“ a tak pro něj bezprostřední okolí nemá podstatný význam. Dóm nemá svého astrologického zástupce a to naznačuje malý vliv rodičů – ve většině případů jde o nedostatečný vliv či kontakt s otcem.

Toto potvrzuje i nedobré vzájemné ozáření Slunce-Luna – aspekt je nositelem nesouladu mezi zrozencovými rodiči.

Astrologický vládce tohoto dómu je Jupiter – nositel velkého sociálního cítění, jedinec je ochoten pomáhat ostatním, bez toho, že by očekával jakoukoliv odměnu. Nicméně odměna se dostaví, protože Jupiter svým postavením ve dvanáctém dómu poskytuje nepozorovatelnou ochranu. Pod blahodárným vlivem Jupitera, vládnoucímu čtvrtém dómu, bude pozdější život prospěšný. Člověk se s věkem bude obohacovat jak materiálně, tak i na duši.

Přes celkově dobré postavení Jupitera je tu přece jen malá „černá skvrnka“

a to jeho postavení ve znamení Panny – je to tzv.“malá brzda“ – zrozenci je jeho rozmach a celkový obraz omezen úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Je však velice obezřetný a jeho přístup k určité věci je účelný, má sklon předem vše pečlivě rozebrat a promyslet.

Může se stát i mírně nedůvěřivým nebo mít záporné škarohlídské reakce. Má věcné názory na životní otázky, které řeší prakticky. Jedinec narozený v této kombinaci planety a znamení se potřebuje naučit brát věci na lehčí váhu a nebýt stále tak ustaraný.

 

Ascendent (hodina narození) v Panně – to jsou sklony ke kritice okolí,

k rozpitvávání, k titěrnostem, ba někdy až k intrikám. Rozlišovací schopnosti, zvídavost, láska k detailu a analytické schopnosti, to jsou kladné rysy povahy – oproti tomu nervózní temperament, nedostatek sebedůvěry a citové pohnutky jsou skrývány a podrobovány racionální kritice bývají ku zrozencově škodě, je však jen na jedinci samém, jak dalece se mu podaří toto životní úskalí zvládnout.

****

VII.dóm – partnerské vztahy

Jedinný, ale velmi důležitým astrol. zástupcem je Mars - příznivě ozářený - dává schopného, pilného, ale i výbojného manželského partnera, který

se neúnavně stará o blaho rodiny.  Je sebevědomý a cítí se být povolán k vládnutí,

ale činí tak jemným způsobem. To platí pro obě pohlaví, neboť je-li v horoskopu muže, jeho manželka signovaná Marsem a v 7 domě projevuje mužské vlastnosti

a ráda bere otěže vlády do vlastních rukou. Mars v 7.domě ukazuje na brzký sňatek, kdy lidská povaha je přizpůsobivá a oba partneři si zvyknou na vzájemnou toleranci.

Luna v trigonu ( dobrý úhel ozáření) k Venuši - Luna signifikuje manželství

u muže a proto příznivé aspekty Venuše - planety lásky k Luně - jsou dobrým znakem šťastného manželství.

Tyto aspekty propůjčují výmluvnost a plodnou fantazii, zálibu v hudbě, umění

a zábavách. Takový člověk

je aktivní, přitažlivý vůči osobám druhého pohlaví, protože je přívětivý, pozorný

a sympatický a tím dosahuje v životě všeobecného úspěchu.

Planetka JUNO v trigonu k vládci IV.dómu Jupiteru
V horoskopu zastupuje božskou manželku a ochránkyni manželství. Symbolizuje významné vztahy

a svazky, podílnictví, vzájemnou podporu, věrnost, rovnost, intimitu a čistotu.

 

A na závěr chci jen podotknout, že magnetické síly hvězd působící

v době narození propůjčují do vínku různé vlastnosti, ale nikdy nemohou ovlivnit běh zrozencova života. To je úkolem  každého z nás, jak dalece vezme na vědomí své    záporné sklony a popere se s nimi.

 

 

 

Děkuji Blanko za úžasný hororoskop!